برچسب: تست خرد هیجانی

منظور از خرد هیجانی (Emotional Wisdom) چیست؟

منظور از خرد هیجانی (Emotional Wisdom) چیست؟

تست خرد هیجانی شامل ۲۳ سوال است که در یک طیف لیکرتی ۱۱ تایی (از ۱=کاملا مخالفم تا ۱۱=کاملا موافقم) قرار گرفته است. خرد هیجانی از ۷ بعد تشکیل شده است …