تست های شخصیت شناسی و تناسب شغلی پلتفرم اندازه

تست رفتارشناسی دیسک DISC

تست رفتارشناسی دیسک (DISC) تعداد سوالات : ۲۸ سوال مخاطبین و گروه سنی : مناسب گروه سنی + ۱۸ سال – دانشجویان و متقاضیان ورود

تست رغبت های شغلی هالند

تست رغبت شغلی هالند تعداد سوالات : ۶۰ سوال مخاطبین و گروه سنی : مناسب گروه سنی + ۱۵ سال – دانشجویان و متقاضیان ورود

تست سبک های یادگیری LSI

تست سبک های یادگیری LSI تعداد سوالات : ۱۲ سوال مخاطبین و گروه سنی : مناسب گروه سنی + ۱۸ سال – دانشجویان و متقاضیان

تست هوش هیجانی Bar on

تست هوش هیجانی Bar on تعداد سوالات : ۹۰ سوال مخاطبین و گروه سنی : مناسب گروه سنی + ۱۸ سال – دانشجویان و متقاضیان

تست تیپ شخصیتی MBTI

تست تیپ شخصیتی MBTI تعداد سوالات : ۶۰ سوال مخاطبین و گروه سنی : مناسب گروه سنی + ۱۶ سال – دانشجویان و متقاضیان ورود

تست هوش تصویری ریون

تست هوش تصویری ریون Raven تعداد سوالات : ۶۰ سوال مخاطبین و گروه سنی : مناسب گروه سنی + ۱۶ سال – دانشجویان و متقاضیان