ماژول ۱: نقشه راه دیجیتالی شدن

ماژول یک مدرسه

نقشه راه دیجیتالی شدن منابع انسانی
۲۸۰ هزار تومان
  • ۸ ساعت ویدیو آموزشی ضبط شده

سرفصل های آموزشی: 

  • نقشه راه دیجیتالی شدن
  • خلق تجربه خوب برای کارکنان
  • آینده بازارکار
  • دنیای پیش بینی ناپذیر و نقش منابع انسانی

مدرسین دوره و اساتید میهمان مدرسه:

  • دکتر علی پیران نژاد
  • صالح برادران امینی
  • شهرام رحیمیان
  • دکتر حسین اسکندری